Theo bạn, ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo?

Theo bạn, ai sẽ trở thành
Tổng thống Mỹ tiếp theo?

Dự đoán