BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

STT
Thông tin
Chức vụ khi được bầu
{{$index + 1}}
{{item.HoTen}}
Năm sinh: {{item.NamSinh}}
Quê quán: {{item.QueQuan}}
Trình độ: {{item.TrinhDo}}

Chức vụ

{{item.ChucVu}}